Olympiad

Poniżej drukujemy pierwszą część testów finałów XXIII Olimpiady Języka Angielskiego. W następnym numerze znajdziecie drugą część oraz klucz do wszystkich testów. Zachęcamy czytelników do nadsyłania odpowiedzi.

VOCABULARY

With a mean score of 17.5 (58 %) and a range of scores from 25 to 8, this year's vocabulary test was more difficult than last year's (81%) and at the same level of difficulty as that of 1997 (62%). Most of the items (e.g. nos. 1, 4, 5 and 6) require a highly idiomatic knowledge of foreign vocabulary, which manifests itself in the nearly automatic use of collocations - one word almost automatically triggers another. This type of mastery is acquired mostly through reading in the foreign language.

1. She suffered a _ _ t _ _ _ disappointment when it turned out that two of her brightest students had been cheating all through the course.
2. Three people who were _ _ _ p _ _ _ in a lift that got stuck between floors were freed after two hours.
3. All the tables were pushed _ s _ _ _ to make room for the dancers.
4. The photo shows Zulu _ _ r _ _ _ _ _ ready for battle with spears, bows, and brightly-coloured shields.
5. Belonging to the _ _ n _ _ circle of the President' s advisers, he had more influence than most government ministers.
6. _ _ _ r _ _ _ in mind that the composer is only fourteen, this piece of music is extraordinary.
7. His argument is seriously _ _ _ w_ _ by the fact that at least one of the premises on which it is based is false.
8. The mayor was _ _ o _ _ _ as saying that the city would not tolerate porn business in the centre.
9. Today there is _ _ _ r _ _ _ _ any aspect of life that does not depend on our ability to handle numbers effectively.
10. Calculus was invented _ _ d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ by Newton and Leibniz, who didn' t know of each other' s work.
11. Pipes carry clean water into homes and _ _ _ e _ _ take dirty water away.
12. Democracy is based on the principle that those in power must have the consent of the _ _ v _ _ _ _ _.
13. The injection is administered with a preloaded _ _ r _ _ _ _ carried routinely by sufferers.
14. The tax burden is not terribly heavy, and at least 30 per cent of people do not pay any tax _ _ a _ _ _ _ _ _ _.
15. In this photo six members of the team are standing and six are _ _ u _ _ _ _ _ _ in front of them.
16. _ _ u _ _ _ _ _ _ are small furry animals, red or grey, that live in trees and eat nuts.
17. With hundreds of pigeons flying _ _ _ r _ _ _ _ we felt a little uneasy. We feared for our coats and hats.
18. For the time being the future of this enterprise hangs in the _ _ l _ _ _ _ . Hopefully, the opportunities will outweigh the threats.
19. The number of visitors almost _ _ e _ _ _ _ over the year; we had 2,000 visitors in January and 5,800 in December.
20. Anti-terrorist planning has, by definition, to be concerned with worst-case _ _ _ n _ _ _ _ _.
21. With _ _ _ r _ _ _ birthrates, this poor country will soon face serious demographic problems.
22. He was given a knighthood for the _ _ _ v _ _ _ _ he rendered to the Monarch.
23. After the first few days in office I was startled by the mess that my _ _ _ d _ _ _ _ _ _ _ had left me.
24. The female of a fox is a _ _ x _ _.
25. Some of Europe' s major ports are situated in the _ _ t _ _ _ _ _ _ of big rivers.
26. All this is very interesting but I cannot see how it is _ _ l _ _ _ _ _ to our discussion.
27. In the Navy we didn' t have to sign on, no contract was drawn up, nor were we required to take an _ a _ _ of allegiance, as one must in the Army.
28. In those post-war years, there were many officers who found life boring after the _ _ c _ _ _ _ _ _ _ of the war.
29. You cannot say he was treated unfairly by the media; on the contrary, he was given ample _ _ _ o _ _ _ _ _ _ _ to express his views on TV and in the press.
30. A few of the _ _ e _ _ _ _ laid on his grave were from his former students.

GRAMMAR
The average score in this grammar test was 15.2 out of 30 (51%), with the scores of the 55 finalists ranging from 22 to 6 points. The lines only show the spots to be filled, not how long your answers should be.

1. W ciągu kilku ostatnich lat instytuty pedagogiki promują ideę, że dzieci nie powinno się zmuszać [= MAKE] do wykonywania pracy indywidualnej lub do wykazywania indywidualnego wysiłku [= EFFORT], lecz że raczej powinno się je oceniać [= GRADE] za pracę wykonywaną w grupie.
_____________________________ education schools ______________________ .

2. Nie wiedząc, dokąd ją zabierają, Louise zaczęła wzywać pomocy. Niestety, na rynku było zbyt dużo hałasu, aby jej głos dał się słyszeć.
______________ she ________________________ Louise __________________ .

3. Nie ma sposobu, żeby przewidzieć [=PREDICT], jak dzieci zareagują na to, co zjedzą, częściowo dlatego, że ich systemy odpornościowe jeszcze się rozwijają. Tylko dlatego, że dziecko z uczuleniem miało jedną złą reakcję, nie oznacza, że następna będzie taka sama.
_________________ in part because their immune systems ____________________ Just because an allergic kid ____________________________________________ .

4. To już trzeci raz z rzędu Tina była nieobecna na seminarium ze środowiska. Ciekawe, czy zdaje sobie sprawę z tego, że ryzykuje, że będzie skreślona [= EXPEL] z seminarium, co w jej przypadku oznaczałoby koniec jej kariery w college' u.
This is ______________________________ I wonder _______________________ college career.

5. Sześć miesięcy temu zdecydowaliśmy się nie przystępować [= ENTER] do konkursu, ponieważ o ówczesnym przewodniczącym festiwalu mówiło się, że jest zdecydowanym przeciwnikiem wszelkich eksperymentów formalnych w balecie. Ale teraz, gdy go nie ma, sytuacja zmieniła się.
Six months ago _____________________ a strong opponent of ________________ .

6. Zarówno treść jak i zalecenia raportu p. Reno zdają się sugerować, że pisząc go, mógł nie wiedzieć, że pawilon jest XIX-wieczną dobudówką.
___________________ recommendations of _______________________________ addition.

7. Wbrew twierdzeniom producenta, nowy silnik jest dwukrotnie głośniejszy od poprzedniego. Wydaje się więc, że w tym przypadku postęp techniczny poszedł w złym kierunku.
_________________ the claims _________________________________________ way.

8. Byłoby przesadą brać coś, co brzmi jak czysto konwencjonalna pochwała ze strony reżysera Flashdance, za dowód jakiegoś rzeczywistego zainteresowania pracą młodej reżyserki, której nazwiska on nawet nie potrafił poprawnie wymówić.
It would be an exaggeration ________________________________________________________ conventional praise by the director of Flashdance ______________________ correctly.

9. Eksperci zgodzili się, że żadne dostrojenie nie może sprawić, aby te pięć dzwonów brzmiało w odpowiedni sposób, oraz, że powinniśmy kazać odlać [= CAST] szósty. Zatem Rada zdecydowała zacząć zbiórkę pieniędzy, tak aby wszystkie sześć zadzwoniło w noc tysiąclecia.
______________________________ no tuning ________________________ properly and that we ________________________________ So the council _____________________________ on the millennium night.

10. Okazuje się, że gdyby stałe wartości w przyrodzie niezmienne liczby takie jak siła ciśnienia, ładunek [=CHARGE] elektronu oraz masa protonu były odrobinę inne, wtedy atomy nie trzymałyby się razem, gwiazdy nie świeciłyby się, a życie nigdy by się nie pojawiło.
It turns out that if the constants ______________________ unchanging numbers _________________ gravity, __________________________________________ proton _____________________________________________________, then _____________________________________ .

Henryk Krzyżanowski